โครงการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์ เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.​2561 นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากพร้อมด้วยนายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เปิดโครงการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์ เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนในการกำจัดขยะอินทรีย์ ประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ การนำมูลไส้เดือนมาเป็นตัวย่อย ทำลายขยะอินทรีย์ภายในบ้าน ชุมชน อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์ เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2561”