งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561 เดือนพฤศจิกายน 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากได้จัดทำรายงานแสดงงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ตามรายละเอียดแนบท้าย