ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามที่นายอำเภอเมืองลพบุรี ได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และได้ส่งข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังกล่าวเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากประกาศใช้นั้น บัดนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ลงนามประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้