ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2561

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2547 ตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 279 บัญญํติให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ ทั้งนี้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมตราฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย เพื่อให้เป็นตามเจตนารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จึงให้ยกเลิกประกาศมาตราฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่อ้างถึง และให้จัดทำเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากแทน เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้