ประกวดราคาจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รางกลางของงานจ้างทั้งสิ้น 415,553 บาท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายประกาศ