คณะทำงานขับเคลื่อนการประเมิน ITA ลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและเตรียมความพร้อม 2565

 คณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integity and Transparency Assessment :ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้ลงพื้นที่เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการเตรียมความพร้อมในการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก