นายกอบต.บางขันหมาก ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยากจนอยู่ในสภาวะลำบากและสมควรให้ความช่วยเหลือ

ในวันนี้ที่ 8 มีนาคม 2565 นางสาวสุฐาธรรม  อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้ง นักพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่   ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้สูงอายุและผู้พิการที่ยากจนอยู่ในสภาวะลำบากและสมควรให้ความช่วยเหลือในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนำบลบางขันหมาก พบว่ามีผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีความเป็นอยู่ที่ลำบาก และมีฐานะยากจน จึงดำเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า

แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กาบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กาบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เมื่อมีผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบเหตุสาธารณภัย(อัคคีภัย) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 มีประชาชนได้รับความเดือดร้นเป็นบ้านพัก อาศัยเสียหาย 2 ครัวเรือน  
ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก