ผู้ว่าลพบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ ตำบลบางขันหมาก

ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี     นางวัชราภรณ์  รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ/มอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้รู้จักวิธีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง อ่านเพิ่มเติม “โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2561”