ขอเชิญประชาชนในเขตตำบลบางขันหมาก เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ( อถล. )

ขอเชิญประชาชนในเขตตำบลบางขันหมาก เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ( อถล. ) บทบาทหน้าที่ ปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม เฝ้าระวังสอดส่องดูแล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย และสิ่งแวดล้อม