อบต.บางขันหมากเข้าร่วมการประเมิน “อำเภอสะอาด” ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 นายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมการประเมิน “อำเภอสะอาด” ประจำปี 2561 ในกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดซุ้มแสดงการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือน โครงการกำจัดและคัดแยกขยะต้นทาง และผลิตภัณฑ์จากชุมชน ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อ่านเพิ่มเติม “อบต.บางขันหมากเข้าร่วมการประเมิน “อำเภอสะอาด” ประจำปี 2561″

โครงการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์ เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.​2561 นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากพร้อมด้วยนายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เปิดโครงการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์ เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนในการกำจัดขยะอินทรีย์ ประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ การนำมูลไส้เดือนมาเป็นตัวย่อย ทำลายขยะอินทรีย์ภายในบ้าน ชุมชน อ่านเพิ่มเติม “โครงการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์ เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2561”