รายงานสรุปผลโครงการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 – สิงหาคม 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอรายงานสรุปผลโครงการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กันยายน 2563 – สิงหาคม 2564)โดยสามารถดูรายงานเพิ่มเติมได้ที่ https://e-report.energy.go.th/mnly64/lb64qtr7.php?minisid=7#:~:text=%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95.%20%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81,0.5