ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม, คลอรีน) โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม, คลอรีน) โดยวิธีคัดเลือกนั้น มีผู้เสนอราคาชนะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Term of reference: TOR) ตามโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากขอเผยแพร่ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Term of reference: TOR) ตามโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน)  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย