แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563

ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเบข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการตาาหลักสูตรที่คณะกรรมการส่วนตำบลกำหนด โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ