โครงการยกย่องสตรีผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางณัฐกานต์   เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นประธานโครงการยกย่องสตรีผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีการมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณสตรีผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนดีเด่นตำบลบางขันหมาก ประจำปี 2561 อ่านเพิ่มเติม “โครงการยกย่องสตรีผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561”