โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและการนำไปใช้ปลูกพืช ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จัดโครงการ / กิจกรรมดีเด่นหรือมีความสำคัญ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 4 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและการนำไปใช้ปลูกพืช  ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2564 ให้กับประชาชนในตำบลบางขันหมาก ได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน