ร่วมโครงการเดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบพุ่งเป้า ด้วยข้อมูล TPMAP

ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 นางสาวสุฐาธรรม   อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และทั้งเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  ได้เข้าร่วมโครงการ เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบพุ่งเป้า ด้วยข้อมูล TPMAP  ได้คัดเลือกครัวเรือนตัวอย่างจำนวน 3 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 2  ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี     โดยทั้งนี้ได้ มีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมกันสอบถามปัญหาของชาวบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป