มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอเผยแพร่มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย