แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กาบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้แต่งตั้งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กาบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เมื่อมีผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบเหตุสาธารณภัย(อัคคีภัย) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 มีประชาชนได้รับความเดือดร้นเป็นบ้านพัก อาศัยเสียหาย 2 ครัวเรือน  
ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ผู้ว่าลพบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ ตำบลบางขันหมาก

ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี     นางวัชราภรณ์  รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ/มอบสิ่งของช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี