มอบของอุปโภคบริโภคและเงินทุนเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับนางพะ ออกแมน หมู่ 1 ตำบลบางขันหมาก

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากได้เข้าร่วมเดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบพุ่งเป้า ด้วยข้อมูล TPMAP  โดยลงพื้นที่มอบของอุปโภคบริโภคและเงินทุนเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับนางพะ ออกแมน หมู่ 1 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองลพบุรี โดยมีพระครูสิริจริยาภรณ์  เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมคณะ ตามโครงปันน้ำใจ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอเมืองลพบุรี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมมอบของใช้และเงินเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับนางพะ ออกแมน หมู่ 1 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี