ยกเลิกแผนกาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 (โครงการจัดหาครุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวา ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า)