โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ ด้านระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นเสร้างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565  นางสาวสุฐาธรรม   อ่อนไสว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เป็นประธานใน โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ ด้านระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นสร้างเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและการนำไปใช้ปลูกพืช ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จัดโครงการ / กิจกรรมดีเด่นหรือมีความสำคัญ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 4 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและการนำไปใช้ปลูกพืช  ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2564 ให้กับประชาชนในตำบลบางขันหมาก ได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัด “โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต (หลักสูตรขนมจีบหมูและข้าวเกรียบปากหม้อ) ประจำปีงบประมาณ 2563” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพุรี โดยมีนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากเป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาศ และประชาชนทั่วไป นำไปสร้างประโยชน์และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว อ่านเพิ่มเติม “โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2563”