ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคาตามเอกสารแนบท้าย

ช่วยเหลือประชาชน กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08:30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ให้การช่วยเหลือประชาชน กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยการมอบเครื่องบริโภค(ข้าวสาร)  และส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางขันหมาก ผ่านทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  โดยมีนางสาวสุฐาธรรม  อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางขันหมาก  เป็นตัวแทน รับมอบ เครื่องบริโภค (ข้าวสาร) เพื่อนำแจกจ่ายแก่ประชาชนในตำบลบางขันหมาก ต่อไป

การตรวจคัดกรอง Covid – 19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ เวลา 08.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดยนางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จัดให้มีการตรวจคัดกรอง Covid – 19 เชิงรุก ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ โดยโอกาสนี้  นางสาวสุฐาธรรม อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ให้ความร่วมมือและเข้ารับการตรวจ ณ อาคารอเนกประสงค์งค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก