โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลบางขันหมาก ในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง