ช่วยเหลือประชาชน กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08:30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ให้การช่วยเหลือประชาชน กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยการมอบเครื่องบริโภค(ข้าวสาร)  และส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางขันหมาก ผ่านทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  โดยมีนางสาวสุฐาธรรม  อ่อนไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบางขันหมาก  เป็นตัวแทน รับมอบ เครื่องบริโภค (ข้าวสาร) เพื่อนำแจกจ่ายแก่ประชาชนในตำบลบางขันหมาก ต่อไป