รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ปีงบประมาณ 2564 และได้กำหนดมาตรการ/แนวทาง ในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้มีการกดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ยยงานภาครัฐ (ITA) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 – 2580) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ จึงแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย