รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Term of reference: TOR) ตามโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากขอเผยแพร่ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Term of reference: TOR) ตามโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม คลอรีน)  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย