คลังภาพ

โครงการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์ เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.​2561 นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากพร้อมด้วยนายธนู เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เปิดโครงการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะอินทรีย์ เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนในการกำจัดขยะอินทรีย์ ประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ การนำมูลไส้เดือนมาเป็นตัวย่อย ทำลายขยะอินทรีย์ภายในบ้าน ชุมชน

โครงการฝึกอาชีพ (ปลาร้าสับ) ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพ (ปลาร้าสับ) ประจำปี 2561 ขึ้นเมื่อเพื่อให้ผู้สูงอายุ และ ผู้ว่างงานในเขตพื้นที่ตำบลบางขันหมาก ได้มีความรู้ความสามารถ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ยังนำไปประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก