รูปภาพ

กิจกรรมแปลงขยะปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ประจำปี 2564

“กลุ่มแปลงขยะปันน้ำใจ” องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้เชิญชวน ให้ประชาชนชาวตำบลบางขันหมาก ร่วมบริจาค ขยะรีไซเคิล ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ลังกระดาษ ฯลฯ เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรม “แปลงขยะปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง” โดยรายได้จากการขายขยะ รีไซเคิล ทางกลุ่มได้จัดซื้อ “ของขวัญวันเด็ก” ให้น้อง ๆ ในเขตตำบลบางขันหมาก ในช่วงเดือน มกราคม 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากในครั้งนี้

ลอยผ้าป่าทางเรือมอญบางขันหมาก ครั้งที่ 18

นางณัฐกานต์   เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้งพนักงาน ได้ร่วมกิจกรรม ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือมอญบางขันหมาก ครั้งที่ 18 ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ประจำปี 2563

เมื่อวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ณ วัดทองแท่งนิสยาราม ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

โครงการสืบสานประเพณีไทยรามัญ ประจำปี 2563

นางณัฐกานต์   เขื่อนจันทึก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้ง พนักงานส่วนตำบล ได้ร่วม โครงการสืบสานประเพณีไทยรามัญ งานปิดทองชักรูปหลวงปู่ทอกลัก สุวรรณสาโร ประจำปี 2563

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ตุลาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้ง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ทำความสะอาด ภายในบริเวณวัดทองแท่งนิสยาราม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ที่ทำให้แก่ชุมชน ของตำบลบางขันหมาก โดยทางอบต.ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กับหน่วยงาน สถานที่ต่าง ๆ ในตำบลบางขันหมากขึ้นเป็นประจำทุก ๆ เดือน

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดทำ  โครงการ/กิจกรรมดีเด่นหรือมีความสำคัญ ฯลฯ ตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 4 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2563 ในวันที่ 3  กันยายน  พ.ศ.2563 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง 9 ตามรอยพ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบางขันหมาก

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัดกิจกรรม แก่ ศพด.ในเขตตำบลบางขันหมาก ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง ๙ ตามรอยพ่อ หมู่ที่ 1 ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นางณัฐกาณต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก  พร้อมทั้ง พนักงานอบต. เข้าร่วมสืบสานประเพณีของชาวมอญบ้านบางขันหมาก ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง  ในวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10  ณ วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้จัด “โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต (หลักสูตรขนมจีบหมูและข้าวเกรียบปากหม้อ) ประจำปีงบประมาณ 2563” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพุรี โดยมีนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากเป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาศ และประชาชนทั่วไป นำไปสร้างประโยชน์และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ร่วมกับ เทศบาลตำบลโคกตูม ได้จัดกิจกรรม “โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหว่าง วันที่ 22-24 สิงหาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลโคกตูม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ร่วมกับประชาชนบางขันหมากจัดกิจกรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ณ ชุมชนคุณธรรมวัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ร่วมกับประชาชนบางขันหมากจัดกิจกรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ณ ชุมชนคุณธรรมวัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

กิจกรรม “แปลงขยะ ปันบุญ”

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก จัดกิจกรรม “แปลงขยะ ปันบุญ” โดยทางอบต.ได้นำเงินรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลที่ทุกท่านได้บริจาค มาซื้อเทียนพรรษา และ ถวายผ้าป่า เพื่อถวายแด่วัด ในเขตตำบลบางขันหมาก

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากร่วมกับจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดกลาง ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี

โครงการเฝ้าระวังและควบคุม COVID-19

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ออกประชาสัมพันธ์พร้อมกับแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตตำบลบางขันหมากเฝ้าระวังและควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ร่วมเดินขบวนชาติพันธุ์ ในพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 ครั้งที่ 33

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดยนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั่งเจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.ร่วมเดินขบวนชาติพันธุ์ ในพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2563 ครั้งที่ 33

ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำดิบที่จะใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค

นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากได้ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำดิบที่จะใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค ของผู้ใช้น้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมากv

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดยนางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารสาวนตำบลบางขันหมาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและจิตอาสา ร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

ประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือมอญบางขันหมาก ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก นำโดย นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก พร้อมทั้ง พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก ได้ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยผ้าป่าทางเรือมอญบางขันหมาก ปีที่ 17 ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี